مراحل ثبت بار توسط صاحب بار

  ابتدا وارد سایت به آدرس WWW.BARBAR-YAB.IR شده و دکمه وردود به پنل را بزنید   دکمه صاحب بار را زده, شماره موبایل خود را وارد کرده و دکمه دریافت کد تایید را بزنید کد تایید ارسال شده به شماره موبایل خود وارد کنید دراین مرحله با توجه بار خود یکی از خدمات مربوط را […]

مراحل ثبت پیشنهاد توسط خدامت دهنده در باربر:

  ابتدا وارد سایت باربر به نشانی (www.barbar-yab.ir) شده و دکمه ورود بخ پنل را بزنید   دکمه خدمات دهنده را انتخاب زده ,شماره موبایل خود را وارد کرده و دکمه دریافت کد تایید خود را بزنید کد تایید ارسال شده را به شماره موبایل خود را وارد کنید بعد از ثبت نام ,همکاران در […]